Hair Magazine

Hair Passion Show 2019

Hair Passion Show 2019ทางสถาบันฯ ได้จัดงาน Final Project “Hair Passion Show 2019” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบของ แฟชั่นโชว์ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นทรงผมในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพช่างทำผมให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจ ภาคบริการของประเทศไทย รวมถึงจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Bowen Hell Lhong 1919 ที่ผ่านมา