Hair Magazine

HAIR PASSION SHOW 2017 by CHALACHOL Academy

     โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) จัดงาน Final Project ประจำปี ชื่อHAIR PASSION SHOW 2017 เพื่อนำเสนอผลงาน และแสดงถึงศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ โดยจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่5 และเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาช่างทำผมสู่ Thailand 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาด้วย ณ ลานโปรโมชั่น3 ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy)

เป็นสถาบันสอนทำผมแห่งเดียวของเมืองไทย ที่ได้นำเอางานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับวิชาชีพช่างทำผม บูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ครอบคลุมทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้/ทักษะ, ด้านบริการและด้านบริหาร เพื่อสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นช่างทำผมมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน (Professional Hairstylist)

ในปีนี้ทางโรงเรียนฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาช่างทำผม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ จึงจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาช่างทำผมสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ได้รับเกียรติจากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าร่วมเสวนา ซึ่งทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทและหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล กล่าวว่า โรงเรียนเสริมสวยชลาชล(CHALACHOL Academy) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทยและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน ผลิตช่างทำผมที่มีคุณภาพให้กับสังคมมาโดยตลอด  จึงจัดให้มีงาน HAIR PASSION SHOW 2017  แสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯปีล่าสุดในรูปแบบแฟชั่นโชว์กว่า 20 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่น เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของช่างทำผมรุ่นใหม่ และตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นทรงผมในภูมิภาคอาเซียน ได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์คุณกิตติยา จิตรภักดี Thai Super Model 2016 , คุณมิณทร์ลดา สร่างโศก รองอันดับ1 Miss Thailand World 2015 , คุณฉัตรฑิรา มิชาส์

Miss Tourism Queen Thailand 2017, คุณเขมราช ภิระบรรณ Men’s Fitness 2017 และคุณธนวิทย์ ถือทอง Thailand Model 2017 รวมถึงจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่5 ประจำปี2560

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) เชื่อว่าการจัดงาน Hair Passion Show 2017 ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนยุคใหม่ที่หลงใหลในงานแฟชั่น ได้ค้นพบทางเดินในวงการแฟชั่นผมอีกทางหนึ่ง  มากไปกว่านั้น ทางโรงเรียนฯ ก็มีความยินดีอย่างมากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงระบบการบริหารจัดการ และหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับเพื่อนร่วมวงการอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันพัฒนาวงการโรงเรียนสอนทำผมเมืองไทยให้มีมาตรฐาน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-9330447#261

คุณพิมพ์ใจ ดีวงศ์ (เหมย) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์  โทร.097 206 9858

คุณทักษร ปฐมพรโสภณ  (พิม) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทร.092 257 0308