Hair Magazine

โลแลน พิกเซล

โลแลน พิกเซล ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือด้านช่างผม จึงร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีความงามครั้งที่ 4
ณ.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2561 งานนี้มีแต่ความรู้ดีๆ จัดเต็มให้ทุกท่านเพื่อสนับสนุนทักษะฝีมือด้านช่างผมมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตตลาดด้านช่างผมและเสริมสวยทั้งในและต่างประเทศต่อไป