Hair Magazine

พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองว่าท่านเป็นช่างผมมืออาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับช่างผมทุกท่าน ที่รับใบรับพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองว่าท่านเป็นช่างผมมืออาชีพ กรันตีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ วันนี้เป็นของโรงเรี่ยนนานาชาติ ณรงค์ ซึ่งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมส่วย โดยมี นสวชนาริป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบ ที่ช่วยเสริมทั้งความมั่นใจ สร้างทั้งความภูมิใจให้กับบรรดาช่างผม ทั่วประเทศ