Hair Magazine

พิธีการประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา

นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ (มอบรางวัล) โดยมูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมีเร่อร์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีบุคคลในหลายวงการ ทั้งข้าราชการ ศิลปินดารา เข้ารับมอบ