Hair Magazine

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวยระยะที่2 ครั้งที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณห้องประชุม Executive B ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารดีดีมอลล์ศูนย์การคบางชื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร กทม