Hair Magazine

ขอแสดงความยินดกับ ผู้ที่ได้รับรางวัล THE IDOL 2018 บุคคล “ต้นบุญ ต้นแบบ”

ขอแสดงความยินดกับ ผู้ที่ได้รับรางวัล THE IDOL 2018 บุคคล

“ต้นบุญ ต้นแบบ”

บก.ทินกร หนังสือ แฮร์แอนด์บิวตี้

ได้รับพิจารณาเข้าร่วมรับรางวัล พร้อมบุคคลในวงการต่างๆ

ในงานประกาษเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ บุคคล “ต้นบุญ ต้นแบบ”

THE IDOL 2018 คนดีของแผ่นดิน มอบโดยท่านผู้หญิง

วิระยา ชวกุล จัดดดยหนังสือพิมพื เดลิมิเรอร์

และมูลนิธิ ต้นบุญ วิสาขา เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

ณ ห้อง คอนเวนชั่น ฮอล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

Mr. ALLLEN J.DRESNER จัดงาน Global Style Gala Night

เลี้ยงขอบคุณผู้ที่สนับสนุนสินค้าของบริษัท

และฉลองครบรอบ 11 ปี

ของบริษัท GOLBAL STYLE TRADING

ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ CHI

และอีกหลาย BRAND งานนี้จัดขึ้นที่

โรงแรม Marrioit Maquis สุขุมวิท 22