Hair Magazine

ขอขอบคุณแบรนด์น้ำหอม Esxense Perfume

ขอขอบคุณแบรนด์น้ำหอม

Esxense Perfume

ผู้สนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ท่าน และ Top 10 คนสุดท้าย ในการประกวด “ชิงแชมป์ Make up Top 10 Awards ครั้งที่ 5”

ชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณชนะโชค ลีลอย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณพงษ์ภัค ปิ่นปรีชาชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คุณคงศักดิ์ ราชโพธิ์ศรี