Hair Magazine

การแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ “ในดวงใจนิรันดร์”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ “ในดวงใจนิรันดร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังพญาไท

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็น พระบรมราชานุสรณ์และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น “อัครศิลปิน” ที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์ และเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เอง และเพื่อสะท้อน พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ประสาน เสริมส่งกันอย่างแนบแน่น ด้วยบทเพลงที่ออกจากปลายปากกาของอัครศิลปินโดยแท้จริงเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเสมอมา

แนวทางการจัดดนตรี วนาสินธุ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำ”  โดยดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ นำเสนอชุด “ในดวงใจนิรันดร์”

นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาขับร้อง ได้แก่ แสงเทียน ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต   ดวงใจกับความรัก  อาทิตย์อับแสง  เทวาพาคู่ฝัน  คำหวาน  แก้วตาขวัญใจ แผ่นดินของเรา ลมหนาว รัก ความฝันอันสูงสุด ไกลกังวล และอีกมากมาย รวมถึงบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาถ่ายทอดให้รับฟังรับชมกัน ในบรรยากาศสวนสวยของพระราชวังพญาไทที่มีความงดงามมากและตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร